HRDINOVÉ VŠEHOMÍRA. Klubu Újezd, Újezd 18, Praha 1 (November-December 2011)

HRDINOVÉ VŠEHOMÍRA

Autor: Petr Šilhánek

 Veškerý kreativní vzorek námi vytvořený,....vzorek čestný či zlý  - významný či nezáživný, nikdy nezanikne. Vše tvoří jen malý dílek životní stopy, který zde ve „Všehomíru" ponecháme. A je jen otázkou nezměřitelného období, kdy dílo vypluje do podvědomí. Příčinu znovuobjevení neznáme, ale jsme jistí, že už jenom vytvořením, konáním a zároveň zaznamenáním dáváme dílu osudovou sílu.

 A tak přistupují „HRDINOVÉ VŠEHOMÍRA", odvázáni od ponuré všednosti tvoříc si svůj dílek sami pro sebe se zřetelem k dalším. Hledají božstvo, aby prodloužily činy dřívější a zaznamenali skutky současné.

 

Váš pořadatel, Papa e Mama ateliér.

HRDINOVÉ VŠEHOMÍRA, Club Ujezd, Ujezd 18, Prague 1 (November-December 2011)

 
 

GRUZIE- a rozvojové projekty Charita ČR, PRESS CAFE(BATUMI) (3.-4. 2011 in Press Café in Batumi)

adresa: Melashvili a Sabcho ul., naproti Ledovému paláci

GEORGIA- and development projects by Caritac Czech Republic,PRESS CAFE(BATUMI) (3.-4. 2011 in Press Café in Batumi)

PRESS CAFE,Melashvili and Sabcho street, 2-1, in front of the Ice Palace, 
The cafe includes a bar and offers a variety of sandwiches, pizza,
salads, special tea, coffee and snacks.
This place is devoted to the sharing of ideas, regular/consistent debates,
discussions on various topics. You can join in during your vacations/
holidays for a nice cup of coffee and learn and share the news. 
The Press Café & The Discussion club hosts exhibitions, book presentations,
literary evenings, movie nights, debates and public lectures that are
available for everyone.

 
 

FLEXI IN-SECURITY 2010 - O situaci migrantů v době ekonomické krize, Petr Šilhánek a Jan Hanzlík (2011-2012)

2.2.-21.2. náměstí Republiky, Praha

23.2.-14.3. náměstí Svobody, Brno

17.3.-13.4. nádraží Ostrava-Svinov

Další výstavní místa: Berlín, Brusel, Varšava, Goteborg

FLEXI IN-SECURITY 2010 - On the situation of migrants on time of economic crisis, Petr Silhanek a Jan Hanzlik (2011-2012)

2.2.-21.2. square Republiky, Prague

23.2.-14.3. square Svobody, Brno

17.3.-13.4. train station Ostrava-Svinov

Next exhibition place: Berlin, Brusel, Wroclaw, Goteborg

 
 

NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ 2011 - Humanitární a rozvojová pomoc, Charita ČR v Gruzii (2011-2012)

Výroba kalendáře byla podpořena z finančních prostředků zahraniční rozvojové spolupráce ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR a České rozvojové agentury.

Autor: Petr Šilhánek

Podíleli se: Atelier Papa e Mama, grafické studio Mowshe

WALL CALENDAR 2011 – Humanitarian and development help, Caritas Czech Republic in Georgia (2011-2012)

Creation of this calendar was supported from financial resourses of the Czech Development Cooperation , Ministry of Foreign Affairs  of the Czech Republic and the Czech Development Agency.

Author: Petr Silhanek

Created by: Atelier Papa e Mama, Design Mowshe

 
 

Rozvojová spolupráce, Magistrát Gori, Gruzie (18.11.-9.12.2010)

Když Bůh tvořil Zemi, Gruzíni seděli, pili a povídali si. Ostatní národy mezitím chodily za Bohem a každý si mohl vybrat. Přišli Arméni, že chtějí vidět až do nebe a Bůh jim dal vysoké hory, tak chodili další, až se vystřídali  všichni, jen Gruzíni pořád seděli a pili víno a čaču. Když se konečně dostavili před Stvořitele, ten jim řekl: Jdete pozdě, už jsem všechno rozdělil a rozdal. Gruzíni na to: No, co se dá dělat, tak pojď, alespoň s námi poseď a vypijeme si  na tvoje zdraví. Sedli, popíjeli a rozprávěli a Bůh poznal, že jsou dobří a litoval, že na ně nic nezbylo. Sáhl si tedy do náprsní kapsy a řekl: Ještě tu mám přímo u srdce malinký kousek země, kterou mám obzvlášť rád. A dal jim Gruzii.  (gruzínská anekdota)

Development Cooperation, Gori municipality, Georgia (18.11.-9.12.2010)

When God was creating the Earth, Georgians sat down, drank and talked. Meanwhile, other nations were coming to God, each of them having a wish. When Armenians came, they wanted to see right to the sky, so God gave them high mountains. Others had been coming until there was no nation left, only Georgians were still sitting, drinking wine and chacha. When they finally showed up before the Creator, he told them: You came late – I have already divided and gave away everything. The Georgians replied: Well, what can we do, so come, sit with us and we shall drink to your health. They sat down, drank and talked, and God found out they were good and regretted that nothing was left for them. He reached into his breast pocket and said: There is still left a tiny piece of land next to my heart, which is especially precious to me. And He gave them Georgia (Georgian anecdote).    

 
 

GRUZIE, Velvyslanectví České republiky v Tbilisi, Gruzie (27.9.-17.11.2010)

projekty domácí zdravotní péče a projekty české rozvojové pomoci

Georgia, Embassy of Czech Republic in Tbilisi, Georgia (27.9.-17.11.2010)

home care project and czech development projectś

 
 

SRÍ LANKA, Klub cestovatelů, Masarykovo nábřeží 22, Praha 1 (1.6-30.6.2009)

  Letos tak LTTE slaví 30. výročí svého vzniku. Neslaví se oficiálně, ale pro Prabhakarana, vůdce Tamilského hnutí, mají oslavy krátké historie zvláštní význam. Dá se říct, že se Prabhakaran slavnostními událostmi připravuje na finální bitvu, ke které se po dlouhá desetiletí schyluje.  ukázka z povídky:Smrt v tisících řezech 30.4.2006 autor foto a povídky:Petr Šilhánek

SRI LANKA, Klub cestovatelů, Masarykovo nábřeží 22, Prague 1 (1.6-30.6.2009)

 
 

INDONÉSIE-KLUB CESTOVATELŮ, Veleslavínova 14, BRNO (2.4.-7.5.2009, autor Petr Šilhánek)

Na informační večer 2.4.2009 Vás zve Charita Česká republika a Hedvábná stezka a Klub cestovatelů. S tématy:4 roky po tsunami, 4 roky po občanské válce, debata o rozvojové a humanitární pomoci, promítání filmu, výstava dokumentárních fotografií, indonéská tradiční hudba, ochutnávka indonéské kuchyně.

INDONESIE-KLUB CESTOVATELŮ, Veleslavínova 14, BRNO (2.4.-7.5.2009, autor Petr Šilhánek)

 
 

INDONÉSIE v klubu cestovatelů KARAVANSERAJ-Hedvábná Stezka, Praha (2.3.-30.3.2009, Karavanseráj, Masarykovo nábř. 22, Praha 1)

   Varung je stánek, který má v sortimentu hlavně kávu a čaj. Pokud je majitel podnikavější, zahrne do své nabídky ještě nudle, v tom lepším případě vařenou rýži nebo banány.-ukázka z povídky "2.indonéská-acežská"

autor  fotodokumentu:Petr Šilhánek

INDONESIE in travellerś club KARAVANSERAJ-Hedvábná Stezka, Prague (2.3.-30.3.2009, Karavanseráj, Masarykovo nábř. 22, Praha 1)

 
 

Zakarpatí aneb jak Kačajlo svých předků hledal, Klub Újezd,Praha (19.2.-10.4. 2009)

Zakarpatí aneb jak Kačajlo svých předků hledal

autor:Petr Šilhánek

Svoji krev hledáme tam, kam dosáhne naše vědomost.  Rodinné kořeny jsou vlastním zrcadlem a naši předci jsou naší minulostí.

Už  nespíme na pecích, nenosíme vodu ze studně a doma většinou nezatápíme vlastnoručně naštípaným dřevem.

Rádi ale nasloucháme našim babičkám,... jaké dříve byly kruté zimy, kdy začala senoseč a kolik dávala kravka mléka.

A tak Kačajla napadne vyrazit do neznámých krajin na Zakarpatí.

Jeho babička se v těchto končinách narodila. Pak zplodila syna,... Kačajlova otce.

A proč se Kačajlo vydal proti proudu času?

To vše bude vyprávět své babičce.

Ta se pomine.

Zakarpatí aneb jak Kačajlo svých předků hledal,Club Újezd,Prague (19.2.-10.4. 2009)